Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Transport

  • De vergunning om proefdieren te vervoeren (dieren andere dan landbouwhuisdieren, zie KB) bedoeld in artikelen 10 en 11 van de verordening wordt aangevraagd bij de Dienst die bevoegd is om deze toe te kennen door middel van een standaardformulier opgenomen als bijlage bij het KB.
  • De Dienst verleent de vergunning binnen een maand na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier indien aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 10 en 11 van de verordening is voldaan.
  • Aan de vergunning kunnen beperkingen met betrekking tot de soorten en het aantal dieren.
  • De vergunning is geldig voor een periode van vijf jaar.
  • De Dienst kan op ieder ogenblik de vergunning intrekken van een vervoerder die niet langer voldoet aan de voorwaarden bepaald in de verordening.

Koninklijk besluit betreffende het commercieel vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren

Koninklijk besluit_betreffende het commercieel vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren. Bijlage