Belgian Council Laboratory Animal Science
Feel free to contact us: admin@bclas.org

Opleidingen

Koninklijk Besluit van 29/05/2013 betreffende de bescherming van proefdieren

  • Onderzoeksinstellingen die proefdieren gebruiken moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de opleiding van het personeel.
  • Deze opleidingen hebben betrekking op alle categorieën van medewerkers. Overeenkomstig een programma waarvan de inhoud opnieuw werd vastgelegd in het KB van 29.05.2013: Onderzoekers (80u, titel Proefleider), Biotechnici (40u), Dierverzorgers (25u).
  • Dit KB heeft bovendien (op 10.07.2013) het bezit van een getuigschrift of diploma vanaf indiensttreding bij het laboratorium verplicht. Hierdoor vervalt de bepaling van het KB van 2010 dat het mogelijk maakte om het getuigschrift of diploma te behalen binnen het jaar van indiensttreding behalve voor personen die instaan voor de elementaire verzorging van proefdieren en personen die instaan voor de bijzondere verzorging van de dieren (dierverzorgers).

Artikel 32

  • § 1. Personen die instaan voor de elementaire verzorging van de proefdieren moeten, op verzoek van de Dienst, het bewijs leveren van een opleiding zoals omschreven in bijlage 8. Al naargelang de reeds genoten opleiding of het reeds behaalde diploma kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling worden verleend voor de in bijlage 8 vermelde onderwerpen.
  • § 2. Personen die instaan voor de bijzondere verzorging van de proefdieren moeten in het bezit zijn van een door de Dienst geaccepteerd getuigschrift of diploma uitgereikt na een opleiding zoals omschreven in bijlage 9. Al naargelang de reeds genoten opleiding of het reeds behaalde diploma kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling worden verleend voor de in bijlage 9 vermelde onderwerpen.
  • § 3. Personen die actief deelnemen aan op proefdieren uitgevoerde proeven moeten in het bezit zijn van een door de Dienst geaccepteerd getuigschrift of diploma uitgereikt na een opleiding zoals omschreven in bijlage 10. Al naargelang de reeds genoten opleiding of het reeds behaalde diploma kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling worden verleend voor de in bijlage 10 vermelde onderwerpen.
  • § 4. De proefleiders zoals omschreven in artikel 3, 21° van de wet, moeten in het bezit zijn van een universitair diploma zoals omschreven in artikel 26, § 1, eerste lid van de wet. Zij moeten daarenboven houders zijn van een universitair of postuniversitair diploma of van een aanvullend certificaat in de proefdierkunde, aanvaard door de Dienst, uitgereikt na een opleiding zoals omschreven in bijlage 11. Zij moeten wetenschappelijk geschoold zijn in een richting die verband houdt met de verrichte werkzaamheden en dienen over soortspecifieke kennis te beschikken.Al naargelang de reeds genoten opleiding of het reeds behaalde diploma kan een volledige of gedeeltelijke vrijstelling worden verleend voor de in bijlage 11 vermelde onderwerpen.
  • § 5. Voor ieder persoon afkomstig uit een andere lidstaat of gelijkgestelde staten, kijkt de Dienst na of wat vereist is in paragrafen 1 tot en met 4 van dit artikel overeenkomt met wat vereist is op vlak van opleidingsniveau, kwalificaties en ervaring van de in deze lidstaat of gelijkgestelde staat te werk gestelde personen die belast worden met de elementaire of bijzondere verzorging van proefdieren, of actief deelnemen aan dierproeven of proefleider zijn.

Verscheidene centra organiseren deze opleidingen. U vindt de lijst van de opleidingen terug in de pdf in bijlage.

Legislation_Belgian Laboratory Animal Science Courses_updated 20150313